Invoeren specialisaties binnen het Register Beëdigde Tolken en Vertalers

14 juni 2012 – Het beroep van tolk en vertaler is volop in beweging: 2009 invoeren van het Rbtv, 2010 invoering van de PE-verplichting en 2012 aanwijzen van specialisaties in het Register.

Op 1 mei 2012 heeft de Raad voor Rechtsbijstand per Besluit ‘Aanwijzen specialisatie’ twee specialisaties ingevoerd binnen het Rbtv:

 • tolk in strafzaken
 • vertaler in strafzaken.

Het aanwijzingen van de specialisaties is een reactie op signalen vanuit ‘het werkveld’, en met name vanuit institutionele opdrachtgevers zoals rechtbanken, IND, Marechaussee, OM. Het is ook een onderdeel van de voorbereidingen op de implementatie van de Europese Richtlijn aangaande recht op vertolking en vertaling. Meer informatie over deze Richtlijn vindt u in het bericht van 13 juni op deze pagina.

Inmiddels is het mogelijk een verzoek tot het vermelden van een specialisatie in te dienen. Dit kan door het invullen van een speciaal formulier (dat op de website van Bureau Wbtv te vinden is) en na het overleggen van de vereiste stukken. De vermelding van een  specialisatie gebeurt voor een periode die gelijk is aan de inschrijving in Rbtv als beëdigde tolk of vertaler. Na het verstrijken van de eerste inschrijfperiode zal men opnieuw een verzoek moeten indienen tot verlenging van de inschrijving en om verlenging van de vermelding van de specialisatie.

Specialisatie ‘Tolk in strafzaken’ (volgens Bijlage 1 bij het Besluit Aanwijzen Specialisatie)

Voorwaarden voor het vermelden van de  specialisatie:

 • kennis van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht zowel van het land van de brontaal alsook van het land van de doeltaal;
 • tolkvaardigheid in strafzaken;
 • minimaal 50 uren ervaring als tolk in strafzaken. Tolken bij een gehoor van de IND of tijdens een zitting van de vreemdelingenrechter (d.w.z. bestuursrechter) valt daar niet onder.

Voorwaarden voor de verlenging van vermelding van de specialisatie:

 • het tijdens de periode van vermelding van de specialisatie jaarlijks behalen van minimaal 4 PE-punten via scholingsactiviteiten op het gebied van het materieel strafrecht en strafprocesrecht;
 • minimaal 50 uur in strafzaken getolkt te hebben. Dit met dezelfde beperking als bij de voorwaarden.

Specialisatie ‘Vertaler in strafzaken’ (volgens Bijlage 2 bij het Besluit ‘Aanwijzen specialisatie’)

Voorwaarden voor het vermelden van de  specialisatie:

 • kennis van het materieel strafrecht en het strafprocesrecht zowel van het land van de brontaal alsook van het land van de doeltaal;
 • vertaalvaardigheid in strafzaken;
 • minimaal 25.000 woorden ervaring als vertaler in strafzaken. Het vertalen van bestuursrechtelijke processtukken (ook in vreemdelingrechtelijke procedures) telt hiervoor niet mee.

Voorwaarden voor de verlenging van vermelding van de specialisatie

 • het tijdens de periode van vermelding van de specialisatie jaarlijks behalen van minimaal 4 PE-punten via scholingsactiviteiten op het gebied van het materieel strafrecht en strafprocesrecht;
 • minimaal 25.000 woorden in strafzaken vertaald te hebben. Dit met dezelfde beperking als bij de voorwaarden.

Opleidingseisen voor beide specialisaties

Kort gezegd geldt voor beide specialisaties dat men het diploma moet hebben van een taalgebonden opleiding van de SIGV én ervaring als tolk of vertaler.

Voor zover een tolk of vertaler anderszins wil aantonen te beschikken over de gevraagde kennis en vaardigheden, dan wordt aansluiting gezocht bij eindkwalificaties die de SIGV hanteert voor de taalgeboden opleidingen ‘gerechtstolk in strafzaken’ en ‘vertaler in strafzaken’.

Andere opleidingen die niet met een examen worden afgesloten worden als niet toereikend beschouwd voor de opleidingseis.

Verplichting Permanente Educatie voor beide specialisaties

Het vermelden van een specialisatie brengt een verplichting met zich mee m.b.t. de Permanente Educatie. Het blijft verplicht om 80 PE-punten tijdens een inschrijvingsperiode te behalen, maar elk jaar (ook als het niet om heel kalenderjaar gaat, zie artikel 3 Toelichting in beide Bijlagen) moeten daarvan minimaal 4 PE-punten behaald worden met bijscholingen op het gebied van strafrecht.