Informatie over Permanente Educatie voor beëdigde tolken en vertalers

Op 2 februari 2015 zijn 3 Besluiten m.b.t. Permanente Educatie in werking getreden. Hieronder vindt u mijn samenvatting van deze documenten. Daaraan kunnen geen rechten ontleend worden. Integrale teksten kunt u nalezen op de website van het Bureau Wbtv.

Besluit Permanente educatie Wbtv

Competenties als uitgangspunt voor nascholing, vervallen categorieën A t/m D, onderscheid: scholingsactiviteit – overige activiteiten, digitale dossiers voor tolken/vertalers

1.
Een tolk of vertaler is verplicht gedurende zijn inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst per inschrijfperiode (5 jaar) 80 PE-punten te behalen om hiermee ‘zijn deskundigheid en vakbekwaamheid op peil te houden of uit te breiden’. De deskundigheid van een tolk/vertaler is vastgelegd in het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’. Het profiel onderscheidt de volgende competenties:

  • Vertaalcompetenties/tolkcompetenties
  • Linguïstische en tekstuele competenties
  • Culturele competenties
  • Zoekstrategieën en onderzoekscompetentie
  • Technische competentie
  • Zakelijke en ondernemingsgerichte competentie

De deskundigheidsbevordering dient betrekking te hebben op deze competenties. Hiermee komt de oude indeling in categorieën A t/m H te vervallen.

2.
Van de 80 punten moeten tenminste 40 punten behaald worden via scholingsactiviteiten. Scholingsactiviteiten kunnen gevolgd worden bij aangewezen opleidingsinstituten of bij andere aanbieders. Punten behaald bij een aangewezen instituut worden automatisch erkend als PE-activiteiten. Andere activiteiten moeten gecontroleerd en inhoudelijk beoordeeld kunnen worden door het Bureau. Daartoe moet de tolk/vertaler bewijsstukken kunnen overleggen.

Nieuw: punten mogen per kwartier geregistreerd worden (bijv. 45 min = 0,75 PE-punt)

3.
De tolk / vertaler dient zelf zijn punten bij te houden op het digitale platform dat Bureau Wbtv beschikbaar zal stellen. Het Bureau zal steekproefgewijs controles van geregistreerde PE-activiteiten uitvoeren.

 Nadere regels Besluit PE

Verschil tussen aangewezen opleidingsinstelling en niet-aangewezen opleidingsinstelling; berekenen van PE-punten bij aangewezen opleidingsinstellingen en bij overige activiteiten

Van de 80 PE-punten moeten minimaal 40 behaald worden via scholingsactiviteiten. Deze kunnen gevolgd worden bij een aangewezen opleidingsinstelling of bij een niet erkende opleiding. Punten behaald bij een aangewezen opleiding voldoen met zekerheid aan de wettelijke ‘criteria scholingsactiviteiten’ en zullen te allen tijde als PE opgevoerd en erkend worden.

Bij een scholingsactiviteit gevolgd bij niet aangewezen opleiders moet de tolk / vertaler zich ervan vergewissen of de activiteit aan de ‘Criteria scholingsactiviteiten’ voldoet (artikel 1 ‘Nadere regels Besluit PE’) en moet hij kunnen aantonen dat de door hem gevolgde activiteit deskundigheidsbevorderend is en kunnen aangeven welke competentie daarmee onderhouden c.q. uitgebreid wordt.

Methodes berekenen PE-punten

I. Aangewezen opleidingsinstellingen mogen zelf het aantal PE-punten bepalen op basis van de studiebelasting. Deze wordt op de volgende manier bepaald:

1 contactuur = 1 PE
Voorbereiding:
Lezen: 20 A4-pagina’s = 1 PE
Huiswerkopdracht maken: 4 A4 pagina’s = 1 PE
Vertaalopdracht: 250 woorden in brontekst = 1 PE

II. Max. 40 punten mogen behaald worden via ‘overige activiteiten’  zoals verblijf in het buitenland, stages volgen, optreden als docent of examinator, vervullen van bestuursfuncties, publiceren van wetenschappelijke publicaties, zelfstudie en bijhouden van vakliteratuur en intervisie. Voor ‘overige activiteiten’ geldt een maximum aan punten die per inschrijfperiode behaald mogen worden. Een gedetailleerde opsomming is te vinden op de website van het Bureau Wbtv.

Aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv

Bij besluit van 2 februari 2015 heeft de Raad voor Rechtsbijstand voor aanbieders van PE de mogelijkheid geschapen een erkenning als ‘Aangewezen opleidingsinstelling’ aan te vragen.

Daartoe zal de instelling een schriftelijk verzoek moeten indienen voorzien van:

  • Kwaliteitsplan
  • Portfolio van alle scholingsactiviteiten.

Om de kwaliteit te waarborgen zal de Raad audits bij de aangewezen opleidingsinstellingen uitvoeren. Bij constatering dat de instelling niet voldoet aan het ingediende kwaliteitsplan kan de aanwijzing door de Raad ingetrokken worden.

Aanwijzen van twee specialisaties en PE verplichting voor deze specialisaties – 1 mei 2012

Op 1 mei 2012 heeft de Raad voor Rechtsbijstand per Besluit ‘Aanwijzen specialisatie’ twee specialisaties ingevoerd in het Rbtv:

  • tolk in strafzaken
  • vertaler in strafzaken

Tolken en vertalers die deze specialisatie mogen voeren krijgen een extra verplichting op het gebied van PE. Het blijft verplicht 80 PE-punten tijdens een inschrijvingsperiode te behalen, maar elk jaar (ook als het niet om een heel kalenderjaar gaat) moeten daarvan minimaal 4 PE-punten behaald worden met bijscholingen op het gebied van strafrecht.

Wettelijke grondslag Register Beëdigde Tolken en Vertalers

Op 1 januari 2009 is de Wet beëdigde tolken en vertalers van kracht geworden. Deze wet bepaalt o.a. dat alle beëdigde tolken en vertalers ingeschreven moeten staan in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers. De inschrijving geschiedt voor een periode van 5 jaar.

De inschrijving kan op aanvraag met 5 jaar verlengd worden. Hiertoe dient de tolk of vertaler:
– een aantal bescheiden voor te leggen, o.a. de bewijzen dat hij aan de PE-verplichting heeft voldaan
– de aanvraag op de voorgeschreven manier in te dienen
– het voor de behandeling van de aanvraag verschuldigde bedrag  te voldoen.
Binnen 6 weken neemt de Minister van Justitie de beslissing op de aanvraag tot verlenging van de inschrijving.

Afnameplicht
Een aantal instanties zoals: de politie, de IND, de Marechaussee, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, alle tot de rechterlijke macht behorende gerechten en het Openbaar Ministerie mogen uitsluitend gebruik maken van de in het Register ingeschreven tolken of vertalers.